Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend. Met het gebruik van de BINGO website, het spelen van BINGO of het openen van een spelersaccount, worden spelers geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. AltijdBINGO.nl behoudt zich het recht te allen tijde, zonder voorafgaande instemming van de speler, de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Algemeen

1.1 Inleiding:
AltijdBINGO.nl biedt u de mogelijkheid om via haar website spelletjes te spelen. Je kunt als gast spelen, betaald spelen of een betaald abonnement afsluiten.

1.2 Identiteit van AltijdBINGO.nl:
AltijdBINGO.nl is een handelsnaam van Gembly B.V., Kromwijkdreef 11, 1100 CE Amsterdam.

1.3 Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle diensten van AltijdBINGO.nl, waaronder het gebruik van de BINGO website, het spelen op AltijdBINGO.nl en het gebruik van een spelersaccount bij AltijdBINGO.nl (de Account), alsmede op andere overeenkomsten die tussen u en AltijdBINGO.nl tot stand komen.

1.4 Log in gegevens:
Uw inloggegevens zijn persoonlijk en wij vragen u deze geheim te houden. Om veiligheids- en andere redenen kan AltijdBINGO.nl van u verlangen dat u de inloggegevens wijzigt. Het is u niet toegestaan om de Account, dan wel de relatie met AltijdBINGO.nl over te dragen of te vervreemden anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van AltijdBINGO.nl. AltijdBINGO.nl mag ervan uitgaan van dat alle mededelingen die worden gedaan vanaf uw Account van u afkomstig zijn, inclusief opgaaf van bankgegevens waarvanaf het abonnementsgeld wordt betaald.

1.5 Blokkering:
AltijdBINGO.nl heeft het recht u toegang tot AltijdBINGO.nl of tot de Account al dan niet tijdelijk te weigeren of te blokkeren, of om uw IP adres te blokkeren. Indien AltijdBINGO.nl daartoe overgaat, is AltijdBINGO.nl niet gehouden tot het doen van opgaaf van redenen.

1.6 Wijziging voorwaarden:
Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. AltijdBINGO.nl zal de nieuwste versie van de Voorwaarden steeds op haar website publiceren, waarna uw voortgezette gebruik van het spel uw acceptatie van de nieuwe Voorwaarden zal vormen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een nieuwe Voorwaarden, dan dient u AltijdBINGO.nl daar schriftelijk van in kennis te stellen op of vóór de datum dat de nieuwe Voorwaarden van toepassing zal zijn, en vanaf die datum dient u het gebruik van de spelletjes te staken en gestaakt te houden.

1.7 Annuleren Spel:
AltijdBINGO.nl heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een spel uit te stellen of te annuleren als een computervirus, bug, hacker attack of een andere oorzaak de administratie, veiligheid van het spel ontregelt.

1.8 Accuraatheid informatie:
Hoewel AltijdBINGO.nl haar website met grote zorg beheert kan AltijdBINGO.nl niet garanderen dat alle diensten en alle informatie die zij u verstrekt op haar website correct, volledig en actueel is. De voor u op de website zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (cashing of anderszins) verouderd zijn.

1.9 Fouten:
Indien u onjuistheden signaleert, dient u AltijdBINGO.nl daarvan terstond op de hoogte te stellen en AltijdBINGO.nl daarbij bovendien screenshots te verschaffen opdat AltijdBINGO.nl het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk kan identificeren.

2. Spelregels

2.1 Algemene spelregels:
AltijdBINGO.nl kan per spel spelregels formuleren die door u moeten worden gevolgd. AltijdBINGO.nl stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden.

2.2 Geen oneerlijke technieken:
U mag geen oneerlijke methoden gebruiken voor het spelen van het spel. Elke techniek die een speler de mogelijkheid geeft om iets anders dan pure behendigheid te gebruiken bij het spelen wordt beschouwd als oneerlijk. Deze technieken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het hebben van meerdere accounts, het gebruik van programmacodes of commandos of aangepaste hardware of software om bij het spelen te helpen, het aannemen van de identiteit van een andere speler, of het met opzet verliezen om een competitief voordeel te krijgen.

2.3 Geautomatiseerd spelen:
Het gebruik van machines, computers, software, scripts of enig ander gebruik van mechanische, macro-, automatische of geprogrammeerde methodes is niet toegestaan.

2.4 Overtreding:
Overtreding van spelregels of het anderszins in strijd met de algemene voorwaarden handelen, kan leiden tot verdere uitsluiting van het spelen op AltijdBINGO.nl en bovendien tot het niet-uitkeren van behaalde winsten.

3. Abonnement

3.1 Eisen aan de speler bij het aangaan van een abonnement:
U kunt kiezen voor een abonnement op voorwaarde dat u ten minste 18 jaar oud bent. U dient zich daartoe aan te melden conform de instructies die zijn vermeld op AltijdBINGO.nl. U dient in dat kader onder meer uw persoonsgegevens op juiste en volledige wijze aan AltijdBINGO.nl te verstrekken, uw email adres op te geven en een AltijdBINGO.nl-gebruikersnaam te kiezen. AltijdBINGO.nl heeft het recht om op ieder moment aanvullende informatie te vragen ter verificatie en authenticatie.

3.2 Opwaarderen:
U speelt met aangekochte speeleenheden. Om speeleenheden aan te kopen, dient u uw Account op te waarderen. Voor het opwaarderen dient u de op AltijdBINGO.nl gepubliceerde aanwijzingen te volgen. De betalingsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
Bij het opwaarderen gelden in ieder geval de volgende regels:
* (a) Telefonisch: uw nummerherkenning dient steeds ingeschakeld te zijn; zonder nummerherkenning zijn eventuele niet correcte opwaarderingen niet te corrigeren.
* (b) Paypal: opwaarderen via Paypal is alleen mogelijk indien aan het volgende is voldaan:
o (i) aan overmakingen moet een bevestigd PayPal-adres verbonden zijn;
o (ii) per Account is slechts 1 PayPal-account toegestaan;
o (iii) u moet hetzelfde e-mailadres gebruiken voor de Account als voor de PayPal-account;
o (iv) de PayPal-account dient verbonden te zijn met een land of staat waar deelname aan behendigheidsspelletjes is toegestaan.Andere betaalwijzen, waaronder bijvoorbeeld E-CHECKS worden niet geaccepteerd.

3.3 Problemen bij opwaarderen:
Opwaarderen kan op de wijzen zoals aangegeven op AltijdBINGO.nl, vereisen de tussenkomst van derden (paymentproviders). AltijdBINGO.nl schrijft het tegoed op uw account pas bij zodra AltijdBINGO.nl de betaling daadwerkelijk heeft ontvangen van de paymentprovider. Aldus kan het zijn dat er vertraging zit tussen het moment waarop u uw tegoed opwaardeert en het moment waarop nieuwe speeleenheden op uw account daadwerkelijk zijn bijgeschreven. Bij problemen dient u direct contact op te nemen met uw paymentprovider.

3.4 Niet betaalde Binqs speeltegoeden:
Indien u Binqs speeltegoed hebt gekocht en ontvangen terwijl de betaling door middel van de door u gekozen methode niet tot betaling aan AltijdBINGO.nl heeft geleid (ongeacht de reden daarvoor), bent u gehouden om het verschuldigde bedrag alsnog aan AltijdBINGO.nl te voldoen. Indien het tegoed op uw Account toereikend is, kan AltijdBINGO.nl er ook voor kiezen om het tegoed op uw Account te verminderen. In verband met het voorgaande kan AltijdBINGO.nl aanspraak maken op vergoeding van incasso- en administratiekosten.

3.5 Binqs speeltegoed:
Indien u een Binqs speeltegoed heeft kan deze niet worden uitgekeerd. Voortkomend uit de Wet op Kansspelen, staat de Nederlandse wetgeving het op dit moment niet toe om het tegoed uit te betalen. Het behaalde speeltegoed wordt wel bij het totale speeltegoed bijgeschreven. Overdracht of toewijzen van een Binqs speeltegoed aan derden is niet toegestaan.

3.6 Geschillen over Binqs speeltegoed:
AltijdBINGO.nl stelt vast of u hebt gewonnen of verloren en wat de invloed daarvan op het speeltegoed van uw Account is. AltijdBINGO.nl heeft het recht om naar eigen goeddunken bij elke onenigheid te bepalen wie een Binqs speeltegoed ontvangt van een specifiek spel.

3.7 Verliezen van BINQS speeltegoed:
U erkent en accepteert dat u speeltegoed kunt winnen maar ook verliezen. Voor een dergelijk verlies aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid.

3.8 Teruggave beleid:
Aangekochte Binqs speeltegoeden kunnen niet worden uitgekeerd. In het geval een spel niet kan worden uitgespeeld door een storing en het ontstaan van die storing aan AltijdBINGO.nl te wijten is, zal AltijdBINGO.nl uw Account crediteren voor het aantal Binqs speeltegoed dat u hebt betaald om aan het gestaakte spel deel te kunnen nemen. AltijdBINGO.nl is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele gewonnen Binqs speeltegoed die u had kunnen behalen indien er geen storing zou zijn geweest en het spel was uitgepeeld.

3.9 Vervallen van tegoeden:
Indien u langer dan 24 maanden geen spel hebt gespeeld, zal het eventueel nog op uw Account aanwezige tegoed vervallen. AltijdBINGO.nl kan in een dergelijk geval ook uw Account opheffen.

4. Ongeoorloofd gebruik en maatregelen

4.1 Maatregelen:
Indien AltijdBINGO.nl meent dat u zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan AltijdBINGO.nl passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het blokkeren van de speeltegoeden of IP adressen, het vervallen van behaalde winsten en het uitsluiten van toekomstige deelname.

4.2 Als ongeoorloofde handelingen worden onder meer beschouwd:
(a) het witwassen van geld via AltijdBINGO.nl;
(b) het inbellen door middel van telefoonlijnen van derden of via gestolen / gevonden mobieltjes;
(c) het duperen van betaalproviders;
(d) het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in de chatfunctie of anderszins op de AltijdBINGO.nl;
(e) het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van het spel of anderszins het goed functioneren van AltijdBINGO.nl wordt veroorzaakt;
(f) het gebruiken van toegang tot AltijdBINGO.nl of het spel of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email (spam); en/of(g) het anderszins in strijd handelen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden of spelregels van AltijdBINGO.nl.

5. Privacy

5.1 Privacy:
AltijdBINGO.nl respecteert de privacy van alle spelers en draagt er zorg voor dat de gegevens die u aan AltijdBINGO.nl verschaft vertrouwelijk worden behandeld. AltijdBINGO.nl gebruikt uw gegevens voor uw Account. Voor het overige zal AltijdBINGO.nl de gegevens alleen gebruiken met uw toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. AltijdBINGO.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

5.2 Privacybeleid:
AltijdBINGO.nl heeft een privacybeleid opgesteld dat vindbaar is op de website van AltijdBINGO.nl. U stemt in met dat beleid.

6. Intellectuele eigendomsrechten

AltijdBINGO.nl website, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo’s, geluidsfragmenten en programma’s, inclusief software, zijn eigendom van AltijdBINGO.nl en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging, het openbaar maken of de distributie van dergelijke beschermde werken, zowel volledig als gedeeltelijk, is verboden.

7. Verplichting van AltijdBINGO.nl en aansprakelijkheid

7.1 AltijdBINGO.nl stelt zich ten doel om de door haar aangeboden spellen vrij van storingen te laten verlopen, maar garandeert niet dat de spellen steeds vrij zullen zijn van storingen.

7.2 AltijdBINGO.nl is vrij het in door haar gekozen aanbod van spellen.

7.3 Indien AltijdBINGO.nl mocht besluiten om op enig moment geen enkel spel meer aan te bieden, dan zal zij de van aankoop afkomstige Binqs speeltegoeden op uw account restitueren.

7.4 AltijdBINGO.nl is niet aansprakelijk voor enige problemen en/of schade die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of het spelen op deze website van welke aard ook, waaronder vertraging, spamming of virussen, veroorzaakt door het gebruik van e-mail, gedownload materiaal of andere zaken die komen van een website van AltijdBINGO.nl. Evenmin kan AltijdBINGO.nl verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek of onnauwkeurigheid van de informatie verstrekt op de website of schade tengevolge van de spellen.

7.5 Indien AltijdBINGO.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en ook na daartoe schriftelijk door u te zijn aangemaand in gebreke blijft met nakoming, is AltijdBINGO.nl jegens u aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid van AltijdBINGO.nl is beperkt tot maximaal het direct voorafgaand aan het relevante evenement door u op uw account gestorte Binqs speeltegoed.

7.6 U zult AltijdBINGO.nl vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten die voort kunnen vloeien uit de niet-nakoming van deze algemene voorwaarden door u of via een computer die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot AltijdBINGO.nl.

8. Divers

8.1 Ongeldigheid:
In het geval dat enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld bij gerechtelijk vonnis of besluit, dan zal de rest van deze algemene voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven en zal de ongeldig of niet-afdwingbaar geachte bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de ongeldig of niet-afdwingbare bepaling.

8.2 Overdracht:
AltijdBINGO.nl heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met spelers over te dragen aan derden. Indien AltijdBINGO.nl dat doet, zal zij u daarvan informeren.

8.3 Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten tussen AltijdBINGO.nl en u is Nederlands recht van toepassing.

8.4 Geschillen:
De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd van geschillen kennis te nemen.